Zaznacz stronę

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz kanonizacja bł. Jana Sarkandra i bł. Zdzisławy z Lemberku. Najważniejsze przesłanie: W ciągu pięciu lat od ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II dokonało się wiele przemian społecznych i gospodarczych. Nastąpił podział Czechosłowacji na dwa państwa: Czechy i Słowację. Najważniejszym momentem była Msza św. w Ołomuńcu podczas której papież kanonizował bł. Jana Sarkandra oraz bł. Zdzisławy z Lemberku. Rankiem trzeciego dnia pielgrzymki Jan Paweł II udał się do Polski, gdzie odwiedził Skoczów, Bielsko – Białą oraz Żywiec. Wieczorem wrócił do Ostrawy, gdzie odbyła się ceremonia pożegnalna przed odlotem do Rzymu. Polska 22 V 1995 Cel piątej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyny: Uczczenie św. Jana Sarkandra, patrona Śląska i Moraw. Nawiedzane miasta: Skoczów, Bielsko – Biała, Żywiec. Najważniejsze przesłanie: Swój pobyt w diecezji bielsko – żywieckiej Jan Paweł II rozpoczął od spotkania w kościele Św. Trójcy z wiernymi wyznania ewangelicko – augsburskiego w Skoczowie. Papieża przywitał luterański biskup Paweł Anweiler, który nazwał Gościa, Czcigodnym Bratem w Chrystusie i Zacnym Pielgrzymem. Następnie na wzgórzu „Kaplicówka”, Jan Paweł II celebrował Mszę św. dziękczynną za dar kanonizacji św. Jana Sarkandra. W homilii papież m. in. mówił: „Polska woła dziś nade wszystko o ludzi sumienia. (…) Nie wolno zagłuszać w sobie głosu sumienia. Człowiek sumienia musi stale podnosić się z własnych upadków i budować Królestwo Boże, a także podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne i nie zamykać oczu na potrzeby bliźnich. Nie wolno też zapominać o czasach totalitaryzmu, ‘okresie zniewolenia sumień’, który jest przestrogą i wezwaniem do czujności, aby ludzkie sumienia nie uległy demoralizacji i permisywizmowi moralnemu. (…) Pod hasłami tolerancji w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość”. W Bielsku – Białej Jan Paweł II spotkał się z prezydentem RP Lechem Wałęsą oraz z premierem Józefem Oleksym. (Opracowane na podstawie: G. Polak, B. Łoziński, Ojciec Święty wśród nas. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 1979 – 2002, Częstochowa 2002, s. 82 – 89)

źródło: www.janpawel2.pl