Zaznacz stronę

2 kwietnia przypada 16. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. W imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego kwiaty pod pomnikiem papieża w Wadowicach złożyła członek zarządu Iwona Gibas.

 

Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. w wieku 84 lat. Śmierć nastąpiła o 21.37.

Archidiecezja Krakowska przypomina, iż podczas ostatniej pielgrzymki do Polski, w 2002 r., Jan Paweł II „pożegnał się” z drogimi mu miejscami z młodości. Przejechał obok domu przy Tynieckiej, gdzie mieszkał wraz z ojcem po przyjeździe do Krakowa i przed kościołem św. Floriana, gdzie był duszpasterzem młodzieży. Odwiedził też grób rodziców, opactwo w Tyńcu i klasztor kamedułów na krakowskich Bielanach. Papieski helikopter przeleciał nad rodzinnymi Wadowicami i ukochanymi Tatrami. Na dwa dni przed śmiercią Jan Paweł II zawierzył Kościół i świat Bożemu Miłosierdziu. W specjalnym telegramie z 31 marca 2005 r. na uroczystość Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, napisał m.in. „Pragnę ponownie zawierzyć tej Miłości Kościół i świat, wszystkich ludzi na całym okręgu Ziemi, a także siebie samego w mojej słabości”.

Święty Jan Paweł II jest Patronem Województwa Małopolskiego. Jesteśmy dumni, że to właśnie w Małopolsce przyszedł na świat, wzrastał, kształtował się i działał późniejszy papież Jan Paweł II. Mamy wobec naszego Największego Rodaka szczególne zobowiązanie. Jest nim troska o to, aby przekaz Jego nauk nie pozostał nigdy jedynie wzruszającym wspomnieniem, ale wciąż, nieustannie i w żywy sposób oddziaływał na nasze życie – powiedział marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Pamiętajmy, co papież Jan Paweł II powiedział do nas 10 czerwca w 1979 roku na krakowskich Błoniach: „I dlatego pozwólcie, że zanim odejdę, popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I popatrzę stąd na Polskę (…) I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Taką jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni z których wyrastamy” – przypomniał marszałek Witold Kozłowski.

Dzisiaj, w 16. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego kwiaty pod pomnikiem papieża w Wadowicach złożyła członek zarządu Iwona Gibas.

Pontyfikatowi, działalności publicznej oraz nauczaniu Świętego Jana Pawła II zawsze towarzyszyło przesłanie wiary, nadziei i miłości. Jego słowa niosły i niosą dla nas pokrzepienie i otuchę, tak potrzebną także w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie – mówi Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

22 października 2020 roku, podczas uroczystości związanych z 42. rocznicą rozpoczęcia pontyfikatu przez św. Jana Pawła II, w Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie na Białych Morzach przekazano do publicznej wiadomości informację, iż 5 października 2020 roku watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w odpowiedzi na prośbę Metropolity Krakowskiego z dnia 14 listopada 2019 roku, specjalnym dekretem potwierdziła, że św. Jan Paweł II jest patronem przed Bogiem Województwa Małopolskiego. Przypomnijmy, że zabiegały o to władze województwa: marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski oraz radni. A 26 października 2020 roku, w związku z ogłoszeniem Świętego Jana Pawła II Patronem Województwa Małopolskiego, Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął deklarację o następującej treści:

Sejmik Województwa Małopolskiego z wdzięcznością przyjmuje zatwierdzenie przez Papieża Franciszka Świętego Jana Pawła II, Papieża, Patronem Województwa Małopolskiego.

W decyzji Stolicy Apostolskiej wydanej 5 października 2020 r., w dniu wspomnienia liturgicznego Świętej Faustyny Kowalskiej – apostołki Bożego Miłosierdzia, z którego kultem szczególnie związany był Święty Jan Paweł II – „Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (…) potwierdza, że Święty Jan Paweł II, Papież, jest Patronem przed Bogiem Województwa Małopolskiego”. Decyzja ta jest odpowiedzią na prośbę Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, biorącą pod uwagę powszechne pragnienia, przekonanie innych biskupów, władz cywilnych, jak też wiernych naszego województwa i potwierdzeniem, że „kapłani i lud wierny Województwa Małopolskiego otaczają wyjątkową czcią Świętego Jana Pawła II, Papieża, który przez swój apostolski zapał zaprosił cały rodzaj ludzki do otworzenia drzwi Odkupicielowi i przyjęcia Jego Boskiego miłosierdzia”.

Patron to opiekun, osoba, której dokonania społeczność gotowa jest uznać za bliskie sobie, a jego postać łączy ludzi wokół wspólnych, budujących tożsamość, wartości. Decyzja Stolicy Apostolskiej to potwierdzenie silnych związków, jakie do końca życia łączyły Świętego Jana Pawła II z ziemią Jego urodzenia: z jej tradycją i kulturą, w których się wychował; bogactwem i różnorodnością przyrody, która zawsze była dla Niego świadectwem Bożej miłości ku ludziom; a przede wszystkim z jej mieszkańcami wywodzącymi się z różnych stanów, tradycji i religii, wśród których kształtował się Jego szacunek dla każdego człowieka.

Decyzja ta niesie też dla nas nadzieję, że Jego życie, działalność publiczna i nauczanie – zarówno dotyczące spraw społecznych, jak również podkreślające nienaruszalność godności każdego człowieka – mogą także dzisiaj, w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, łączyć Małopolan – zarówno wierzących w Boga, dającego początek wszelkim wartościom, jak i niewierzących, którzy uniwersalne wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i miłości wywodzą z innych źródeł.

Jako radni Województwa Małopolskiego z pełnym przekonaniem deklarujemy, że przyjmujemy na siebie to szczególne zobowiązanie związane z zatwierdzeniem Świętego Jana Pawła II, Papieża, Patronem Województwa Małopolskiego i wierzymy, że decyzja Stolicy Apostolskiej przyniesie Jego ziemi rodzinnej i wszystkim mieszkańcom Małopolski jak najlepsze owoce. Chcemy, żeby stała się ona zachętą do jeszcze większej troski o materialne, a zwłaszcza niematerialne świadectwo oraz wspomnienie życia, pracy i duchowości Naszego Największego Rodaka. Niechaj będzie to dla nas silny impuls przypominający, że jesteśmy – jako mieszkańcy Jego rodzinnej ziemi – zobligowani do szczególnej troski o dziedzictwo, które nam pozostawił.

Głęboko wierzymy, że decyzja Stolicy Apostolskiej będzie również zachętą do przyjęcia do naszego życia prywatnego i społecznego Jego nauk, wskazań i apeli, które zawsze kierował do nas z troską i miłością. Trwałość rodziny, wychowanie młodych pokoleń, kulturowe zakorzenienie we własnej tradycji i historii, niezbędne każdemu społeczeństwu wolność i solidarność, a wreszcie ład moralny i etyczny w życiu wspólnotowym, który mając korzenie chrześcijańskie łączy się z silnym wewnętrznym dążeniem każdego człowieka ku Dobru i Prawdzie – to Jego wskazania dla nas, które pozostają wciąż aktualne.

Encykliki, słowa homilii i listów kierowanych do różnorodnych środowisk, nie tylko należących do Kościoła Katolickiego, pozostają trwałym i wciąż aktualnym przesłaniem Świętego Jana Pawła II dla wszystkich pokoleń. Nazywany „Świadkiem Nadziei”, był i pozostał autorytetem, wzorem do naśladowania, jako człowiek bezgranicznie oddany ludziom, autentycznie zatroskany o ich los. Był orędownikiem porozumienia i to zarówno wówczas, gdy podejmował ekumeniczny dialog międzyreligijny, występując jako następca świętego Piotra, jak i wtedy, kiedy inicjował i włączał się w światową debatę o fundamentalnych zagadnieniach, z którymi zmaga się współczesny świat i współczesny człowiek: nierówności społeczne, ubóstwo, kryzys rodziny, godność ludzkiej pracy, przemiany kulturowe.

Swoją naukę, a szczególnie przesłanie zawarte w encyklice Veritatis splendor kierował do wszystkich ludzi dobrej woli, pragnąc służyć każdemu człowiekowi i całemu światu. Święty Jan Paweł II, znając zasięg i reguły filozoficznego dyskursu, zwracał się z najszerszej, bo racjonalnej, płaszczyzny odniesienia do wszystkich, także niechrześcijan i niewierzących. Prawo naturalne, dobro moralne i prawda to wartości uniwersalne, dzięki którym – zdaniem Papieża-Polaka – możliwe jest zbudowanie systemu norm życia moralnego wyzwalających człowieka naszych czasów i ukazujących jego właściwą godność.

Święty Jan Paweł II pozostanie zawsze dla osób wierzących nauczycielem wiary prowadzącym do Chrystusa. Ale chcemy jednocześnie, aby ogłoszenie Go Patronem Województwa Małopolskiego – wydarzenie o silnej symbolicznej wymowie stało się dla wszystkich Małopolan – niezależnie od poglądów, wyznania, tradycji, do których się odwołujemy, tego, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy niewierzącymi – momentem jedności, zachętą do odnalezienia w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II tych wartości, które są nam wszystkim bliskie i łączą nas, czyniąc z nas prawdziwą wspólnotę – jak podkreślono w deklaracji przyjętej w ub. roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Źródło: BP UMWM