Zaznacz stronę

– Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, realizując swą misję i mając św. Jana Pawła II za Patrona, czuje się szczególnie odpowiedzialny za upowszechnianie nauczania, myśli i spuścizny pozostawionej przez tego Wielkiego Polaka oraz wyraża głęboką nadzieję, że 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, stanowić będzie doskonałą okazję do uhonorowania św. Patrona naszego Uniwersytetu tytułem doctor Ecclesiae i ogłoszenia Go współpatronem Europy – czytamy w uchwale Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w sprawie poparcia inicjatywy ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i współpatronem Europy. Uchwała została przyjęta przez aklamację 17 lutego 2020 r.

 

UCHWAŁA  Nr  25/2020
SENATU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie

poparcia inicjatywy ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i współpatronem Europy 

§ 1

Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie uroczyście wyraża swoje poparcie dla inicjatywy ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i współpatronem Europy.

Bez wątpienia, zarówno osoba, jak i dorobek całego życia św. Jana Pawła II, spełniają wymagania, jakimi kieruje się Kościół, przyznając tytuł doctor Ecclesiae, a są nimi: świętość życia, wyróżniająca się doktryna oraz postawa nauczyciela, które wpłynęły na rozwój nauczania Kościoła i myśli teologicznej, jak również wkład w misję ewangelizacyjną, którą Jezus Chrystus powierzył swemu Kościołowi. Podczas długiego pontyfikatu na Stolicy Piotrowej, a także wcześniej, jako profesor i biskup, Karol Wojtyła przekazał, przede wszystkim Kościołowi powszechnemu, bogatą i wielowątkową doktrynę, odczytując przy tym trafnie „znaki czasu” w świetle Objawienia i Tradycji, będąc jednocześnie inspirowany nauczaniem Soboru Watykańskiego II, którego sam był uczestnikiem oraz współautorem opracowania wydanych dokumentów. Ponadto, sam dał przykład życia całkowicie poświęconego wypełnianiu zleconej mu misji nauczyciela i pasterza oraz świadka Boga, który w Jezusie Chrystusie objawił człowiekowi jego godność.

Święty Jan Paweł II był także aktywnym uczestnikiem dziejowego dramatu ludzi i narodów w XX wieku, trafnie rozpoznając zarówno wszelkie przejawy zła, któremu się sprzeciwiał jako wierzący i mężny chrześcijanin, jak i znaki dobra, w których widział źródła nadziei i umiejętnie je wskazywał. Jesteśmy zatem przekonani, że jest on nauczycielem wiary działającej przez miłość (por. Ga 5, 5), także dla następnych pokoleń wyznawców Chrystusa.

Z kolei tytuł współpatrona Europy uważamy za uzasadniony z uwagi na wkład, jaki Papież z Polski, wniósł w dzieło jednoczenia kontynentu budowanego na chrześcijańskich wartościach, wskazując jednocześnie na duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu. Powyższe przesłanie staje się szczególnie aktualne w obecnej chwili.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, realizując swą misję i mając św. Jana Pawła II za Patrona, czuje się szczególnie odpowiedzialny za upowszechnianie nauczania, myśli i spuścizny pozostawionej przez tego Wielkiego Polaka oraz wyraża głęboką nadzieję, że 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, stanowić będzie doskonałą okazję do uhonorowania św. Patrona naszego Uniwersytetu tytułem doctor Ecclesiae i ogłoszenia Go współpatronem Europy.

§ 2

Uchwała, przyjęta poprzez aklamację przez Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
rektor

 

Kraków, 17 lutego 2020 r.